دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درآمد
فروش انشعاب در سطح ولتاژ 63 کیلوولت و بالاتر، با طرح و تصویب در کمیته مصارف ‏سنگین.‏
اخذ قرائت مصارف انرژی اکتیو و راکتیو و دیماند کنتور مشترکین با ولتاژ 63 کیلوولت و ‏بالاتر و بررسی و تجزیه تحلیل آن.‏
ارائه خدمات بعد از فروش و پشتیبانی از مشترکین با ولتاژ 63 کیلوولت و بالاتر.‏
بررسی الگوی مصرف برق در صنایع مطابق دستورالعمل وزارت نیرو جهت مشترکین فوق ‏توزیع شرکت.‏
نگهداری و بروزآوری سیستم فروش انرژی جهت تهیه گزارشات مدیریتی و عملیات دوره ‏ای (قرائت، ایجاد دوره، انجام محاسبات ، صدور صورتحساب و . . . ).‏
بررسی درخواست شرکتهای توزیع جهت اختصاص فیدر 20 کیلوولت عمومی.‏
مشارکت با کمیته مصارف سنگین شرکتهای توزیع جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز ‏شرکتهای مذکور.‏

آمار بازدید
آدرس و نقشه
آدرس: کرمانشاه، 22 بهمن، میدان گلایول، شرکت برق منطقه ای غرب تلفن: 5-38232001-083 فکس: 38232653-083
ECE: dabir@ghrec.co.ir
پست الکترونیک:info@ghrec.co.ir
Powered by DorsaPortal