فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تيتر سوال
واحد های بررسی کننده پیشنهاد پروژه کدامیک میباشد؟ واحد های بررسی کننده پیشنهاد پروژه کدامیک میباشد؟
پیشنهاد های اولیه در دفتر تحقیقات بررسی میگردد در صورت تایید به واحد استفاده کننده از نتایج پژوهش و کارگروه علمی تخصصی مربوطه ارائه میگردد و در صورت تایید آن دو واحد به کمیته تحقیقات ارائه شده و در صورت تایید کمیته برای داوری ارسال میگردد و در صورت تایید داوران و مدیر و معاونت واحد استفاده کننده از نتایج پژوهش و ناظر تعین شده برای پروژه و کمیته تحقیقات پروژه برای عقد قرارداد به امور تدارکات و قراردادها ارائه میشود.
نرخ برق نیروگاههای تولید پراکنده چه زمانی اعلام می شود؟ نرخ برق نیروگاههای تولید پراکنده چه زمانی اعلام می شود؟

در ابتدای هر ماه اعلام میشود

نرخ برق نیروگاههای تولید پراکنده از چه طریقی اعلام می شود؟ نرخ برق نیروگاههای تولید پراکنده از چه طریقی اعلام می شود؟
: توسط شرکت توانیر طبق اعلام نرخ ETS  از طریق نامه اداری اعلام میشود
نحوه شرکت در نظرسنجی ارباب رجوع(طرح تکریم) چگونه است؟ نحوه شرکت در نظرسنجی ارباب رجوع(طرح تکریم) چگونه است؟
با مراجعه به پورتال شرکت برق منطقهای غرب و ورود به سامانه میزخدمت به آدرس https://egov.ghrec.co.ir وارد بخش "نظرسنجی از ارباب رجوع" در قسمت "سایر خدمات" شده و با درج شماره همراه، کدملی و عبارت امنیتی نسبت به ثبت نظرات خود اقدام مینمایید.
نحوه ثبت مشاهده سوابق مصارف و صورتحساب در سامانه چگونه است؟ نحوه ثبت مشاهده سوابق مصارف و صورتحساب در سامانه چگونه است؟
با مراجعه به پورتال شرکت برق منطقه­ای غرب و ورود به سامانه میزخدمت به آدرس https://egov.ghrec.co.ir/ وارد بخش "ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین" در قسمت "ثبت مشاهده سوابق مصارف و صورتحساب" و با درج شماره همراه ، کدملی و عبارت امنیتی نسبت به ثبت فرم مشاهده سوابق مصارف و صورتحساب اقدام می­نمایید.
نحوه ثبت مشاهده سوابق پرداخت در سامانه چگونه است؟ نحوه ثبت مشاهده سوابق پرداخت در سامانه چگونه است؟
با مراجعه به پورتال شرکت برق منطقه­ای غرب و ورود به سامانه میزخدمت به آدرس https://egov.ghrec.co.ir/ وارد بخش "ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین" در قسمت "ثبت مشاهده سوابق پرداخت" و با درج شماره همراه ، کدملی و عبارت امنیتی نسبت به ثبت فرم مشاهده سوابق پرداخت اقدام می­نمایید.
نحوه ثبت صدور قبض میان دوره در سامانه چگونه است؟ نحوه ثبت صدور قبض میان دوره در سامانه چگونه است؟
با مراجعه به پورتال شرکت برق منطقه­ای غرب و ورود به سامانه میزخدمت به آدرس https://egov.ghrec.co.ir/ وارد بخش "ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین" در قسمت "ثبت صدور قبض میان دوره" و با درج شماره همراه ، کدملی و عبارت امنیتی نسبت به ثبت فرم صدور قبض میان دوره اقدام می­نمایید.
نحوه ثبت درخواست کاهش قدرت انشعاب در سامانه چگونه است؟ نحوه ثبت درخواست کاهش قدرت انشعاب در سامانه چگونه است؟
با مراجعه به پورتال شرکت برق منطقه­ای غرب و ورود به سامانه میزخدمت به آدرس https://egov.ghrec.co.ir/ وارد بخش "خدمات پس از برقراری انشعاب" در قسمت "ثبت درخواست کاهش قدرت انشعاب" و با درج شماره همراه ، کدملی و عبارت امنیتی نسبت به ثبت فرم درخواست کاهش قدرت انشعاب اقدام می­نمایید.
نحوه ثبت درخواست وصل مجدد انشعاب در سامانه چگونه است؟ نحوه ثبت درخواست وصل مجدد انشعاب در سامانه چگونه است؟
با مراجعه به پورتال شرکت برق منطقه­ای غرب و ورود به سامانه میزخدمت به آدرس https://egov.ghrec.co.ir/ وارد بخش "خدمات پس از برقراری انشعاب" در قسمت "ثبت درخواست وصل مجدد انشعاب" و با درج شماره همراه ، کدملی و عبارت امنیتی نسبت به ثبت فرم درخواست وصل مجدد انشعاب اقدام می­نمایید.
نحوه ثبت درخواست قطع موقت انشعاب در سامانه چگونه است؟ نحوه ثبت درخواست قطع موقت انشعاب در سامانه چگونه است؟
با مراجعه به پورتال شرکت برق منطقه­ای غرب و ورود به سامانه میزخدمت به آدرس https://egov.ghrec.co.ir/ وارد بخش "خدمات پس از برقراری انشعاب" در قسمت "ثبت درخواست قطع موقت انشعاب" و با درج شماره همراه ، کدملی و عبارت امنیتی نسبت به ثبت فرم درخواست قطع موقت انشعاب اقدام می­نمایید.
نحوه ثبت درخواست تفکیک انشعاب در سامانه چگونه است؟ نحوه ثبت درخواست تفکیک انشعاب در سامانه چگونه است؟
با مراجعه به پورتال شرکت برق منطقه­ای غرب و ورود به سامانه میزخدمت به آدرس https://egov.ghrec.co.ir/ وارد بخش "خدمات پس از برقراری انشعاب" در قسمت "ثبت درخواست تفکیک انشعاب" و با درج شماره همراه ، کدملی و عبارت امنیتی نسبت به ثبت فرم درخواست تفکیک انشعاب اقدام می­نمایید.
نحوه ثبت درخواست تغییر نام مشترکین در سامانه چگونه است؟ نحوه ثبت درخواست تغییر نام مشترکین در سامانه چگونه است؟
با مراجعه به پورتال شرکت برق منطقه­ای غرب و ورود به سامانه میزخدمت به آدرس https://egov.ghrec.co.ir/ وارد بخش "خدمات پس از برقراری انشعاب" در قسمت "ثبت درخواست تغییر نام مشترکین" و با درج شماره همراه ، کدملی و عبارت امنیتی نسبت به ثبت فرم درخواست تغییر نام مشترکین اقدام می­نمایید.
نحوه ثبت درخواست برقراری انشعاب در سامانه چگونه است؟ نحوه ثبت درخواست برقراری انشعاب در سامانه چگونه است؟
با مراجعه به پورتال شرکت برق منطقه­ای غرب و ورود به سامانه میزخدمت به آدرس https://egov.ghrec.co.ir/ وارد بخش "خدمات مرتبط با برقراری انشعاب" در قسمت "ثبت درخواست برقراری انشعاب" و با درج شماره همراه ، کدملی و عبارت امنیتی نسبت به ثبت فرم درخواست برقراری انشعاب اقدام می­نمایید.
نحوه ثبت درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب در سامانه چگونه است؟ نحوه ثبت درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب در سامانه چگونه است؟
با مراجعه به پورتال شرکت برق منطقه­ای غرب و ورود به سامانه میزخدمت به آدرس https://egov.ghrec.co.ir/ وارد بخش "خدمات مرتبط با برقراری انشعاب" در قسمت "ثبت درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب" و با درج شماره همراه ، کدملی و عبارت امنیتی نسبت به ثبت فرم درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب اقدام می­نمایید.
نحوه ثبت درخواست افزایش قدرت انشعاب در سامانه چگونه است؟ نحوه ثبت درخواست افزایش قدرت انشعاب در سامانه چگونه است؟
با مراجعه به پورتال شرکت برق منطقه­ای غرب و ورود به سامانه میزخدمت به آدرس https://egov.ghrec.co.ir/ وارد بخش "خدمات پس از برقراری انشعاب" در قسمت "ثبت درخواست افزایش قدرت انشعاب" و با درج شماره همراه ، کدملی و عبارت امنیتی نسبت به ثبت فرم درخواست افزایش قدرت انشعاب اقدام می­نمایید.
نحوه ثبت درخواست اصلاح اطلاعات متقاضیان و مشترکین در سامانه چگونه است؟ نحوه ثبت درخواست اصلاح اطلاعات متقاضیان و مشترکین در سامانه چگونه است؟
با مراجعه به پورتال شرکت برق منطقه­ای غرب و ورود به سامانه میزخدمت به آدرس https://egov.ghrec.co.ir/ وارد بخش "خدمات مرتبط با برقراری انشعاب" در قسمت "ثبت درخواست اصلاح اطلاعات متقاضیان و مشترکین" و با درج شماره همراه ، کدملی و عبارت امنیتی نسبت به ثبت فرم درخواست اصلاح اطلاعات متقاضیان و مشترکین اقدام می­نمایید.
نحوه ثبت درخواست ادغام انشعاب در سامانه چگونه است؟ نحوه ثبت درخواست ادغام انشعاب در سامانه چگونه است؟
با مراجعه به پورتال شرکت برق منطقه­ای غرب و ورود به سامانه میزخدمت به آدرس https://egov.ghrec.co.ir/ وارد بخش "خدمات پس از برقراری انشعاب" در قسمت "ثبت درخواست ادغام انشعاب" و با درج شماره همراه ، کدملی و عبارت امنیتی نسبت به ثبت فرم درخواست ادغام انشعاب اقدام می­نمایید.
نحوه ثبت درخواست آزمایش کنتور در سامانه چگونه است؟ نحوه ثبت درخواست آزمایش کنتور در سامانه چگونه است؟
با مراجعه به پورتال شرکت برق منطقه­ای غرب و ورود به سامانه میزخدمت به آدرس https://egov.ghrec.co.ir/ وارد بخش "خدمات پس از برقراری انشعاب" در قسمت "ثبت درخواست آزمایش کنتور" و با درج شماره همراه ، کدملی و عبارت امنیتی نسبت به ثبت فرم درخواست آزمایش کنتور اقدام می­نمایید.
نحوه ثبت پیشنهاد در سامانه چگونه است؟ نحوه ثبت پیشنهاد در سامانه چگونه است؟
با مراجعه به پورتال شرکت برق منطقه­ای غرب و ورود به سامانه میزخدمت به آدرس https://egov.ghrec.co.ir/ وارد بخش "ثبت پیشنهادات مردمی" در قسمت "رسیدگی به درخواستهای مراجعین" شده و با درج شماره همراه ، کدملی و عبارت امنیتی نسبت به ثبت پیشنهاد خود اقدام می­نمایید.
مطالعات اتصال به شبکه توسط چه کسانی بررسی و تایید می شود؟ مطالعات اتصال به شبکه توسط چه کسانی بررسی و تایید می شود؟
توسط اعضای کارگروه مطالعات اتصال به شبکه نیروگاههای تولید پراکنده متشکل از کارشناسان دفتر برنامه ریزی فنی، دفتر فنی انتقال، امور دیسپاچینگ و دفتر تولید پراکنده بررسی می شود.
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>  
آمار بازدید
آدرس و نقشه
آدرس: کرمانشاه، 22 بهمن، میدان گلایول، شرکت برق منطقه ای غرب تلفن: 5-38232001-083 فکس: 38232653-083
ECE: dabir@ghrec.co.ir
پست الکترونیک:info@ghrec.co.ir

اندازه قلم

+a
-a
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه